Image for post
Image for post

AzureML යනු කුමක්ද? (What is AzureML?)

සිංහලෙන් AI ඉගැන්වීමේ දෙවැනි දිග හැරුම ලෙස මයික්‍රෝසොෆ්ට් වෙතින් ගෙන එන Azure Machine Learning Studio ගැන අද අපි කතා කරමු.

මෙහිදී මාගේ පළමු ඉලක්කය වනුයේ අප පෙර බ්ලොග් පෝස්ටුවේ කතා කල ආකරයට විෂය පිලිබඳ කිසිඳු දනුමක් නැති පුද්ගලයකුට වුවද අවබෝධ වන ආකාරයෙන් Machine Learning/AI ඉගෙනුමට අවස්ථාව ලබා දීමයි.(AI for Anyone)

Image for post
Image for post

එනම් ඉන්ටනෙට් පහසුකම සහ සාමාන්‍ය පරිඝණක දැනුමක් ඇති අයෙකු හට මෙය ඉතා පහසුවෙන් ඉගෙනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

Azure ML studio යනු කුමක්ද?

Azure ML studio, මයික්‍රෝසොෆ්ට් ආයතනය විසින් ලබා දෙන වෙබ් අඩවියක් (Cloud infrastructure) වන අතර මෙමඟින් අපට මෙම සේවාවට අමතරව තවත් බොහෝ සේවාවන් ලබා ගත හැකියි. …


Image for post
Image for post

Overview

Microservices are the services that have been modeled around a business domain that are independently deployable. Nowadays, Microservices architecture is becoming a hype, since most of the tech organizations tend to port or migrate their existing architectures into Microservices. This article is all about moving from Monolith to Microservices architecture. The key objective of this article is to educate the reader on the aspects and considerations that should be taken into account when moving from Monolith to Microservices architecture.

To begin with our article with let us first understand what is ‘Monolith’.

What is a Monolith?

‘Monolith’ is a one unit of Deployment. When all artifacts/binaries in a system had been deployed together, we consider it as a Monolith. Monolith architecture is usually portioned in two ways. Which are as the Technically Partitioned and Domain Partitioned. …


මොකක්ද මේ කෘතීම බුද්ධිය?

Image for post
Image for post

කෘතීම බුද්ධිය ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් සහ වෙනත් භාෂා වලින් ලියවුනු පොත් පත් , අන්තර් ජාල ඉගෙනුම් ක්‍රම , ආදී නොයෙකුත් දේ ඇතත් සිංහලෙන් ඒ ගැන ලියවුනු මුලාශ්‍ර ඉතා අල්පය. මෙම නව තාක්ෂණය සිංහල භාෂාව පරිශීලනය කරන්නන් වෙනුවෙන් හඳුන්වා දීම සඳහා මෙම ලිපි මාලාව ආරම්භ කිරීමට සිතුනි. ඔබ කුමන මට්ටමේ අධ්‍යාපන මට්ටමක සිටියද ඔබ හට පහසුවෙන් මෙම නව තාක්ෂණය හැදෑරීමට අවකාශ සැලසීම අපගේ අරමුණයි. ඔබට අවශ්‍ය වනුයේ අලුත් දේ ඉගෙන ගැනීමට ඇති උනන්දුවත් , පරිගණකයක් සහ අන්තර්ජාල පහසුකම පමණි. ඒ අනුව මෙම ලිපි මාලාව පහත කාණ්ඩ 3 යටතේ දිග හැරෙනු ඇත.

  1. පරිගණක තාක්ෂනය ගැන ගැඹුරු දැනීමක් නැති, පරිගණකය භාවිතා කිරීමට පමණක් දන්නා අය වෙනුවෙන් කෘතීම බුද්ධිය.( …


Image for post
Image for post

Machine Learning is a subset within the field of AI (Artificial
Intelligence) that permits a computer to internalize concepts
found in data to form predictions for new situations. We relish
most of the innovative products and services thanks to Machine
Learning.

To reach reliable levels of accuracy, these models require
enormous datasets to ‘learn’ from. But the data we feed them are
very sensitive and personal. So that it’s crucial that we must find
ways to unlock the power of Artificial Intelligence while protecting
data privacy. …


Image for post
Image for post

By Priyal Walpita

When you are trying to pre-process your machine learning data sets, you may need to deal with huge number of dimensions. Processing these huge number of different dimensions is a resource hungry process for your machine learning models. But can we get rid of these extra dimensions in our ML models? We cannot get rid of these dimensions from our data model because it would get rid of the effect of the those particular data dimensions into our data analysis as well. So the answer to this problem is Principle Component Analysis (PCA). What PCA does is, it is reduce the certain dimensions of your data set by projecting them into another dimension. Confused ? …


Image for post
Image for post

By Priyal Walpita

Sometimes you may want to create your own certificate authority (CA) for demonstration purposes or for simulation purposes. A certificate authority (CA), also sometimes referred to as a certification authority, is a company or organization that acts to validate the identities of entities (such as websites, email addresses, companies, or individual persons) and bind them to cryptographic keys through the issuance of electronic documents known as digital certificates.

Note : Please note that this tutorial is for demonstration purposes only and it is not recommended to use in a production environment.

We are using the freely available openssl tool for this purpose. …


Image for post
Image for post

By Priyal Walpita

This series of articles intend to elaborate the usage of Azure Machine learning and usage of different machine learning tools in Azure ML studio. This is the first post and it walks you through the introduction to the Azure ML studio and how to upload data to the tool.

Following are the other related articles of the series.

  1. Introduction to Azure ML studio (this article)
  2. Data pre processing in Azure ML studio
  3. Build a prediction model in Azure ML studio
  4. Principle Component Analysis in Azure ML studio

Introduction to Azure ML Studio

Azure Machine Learning Studio (Azure ML Studio) facilitates you to form, check and to create various machine learning models for your data. This is a drag and drop tool which could publish models such as web services by consuming custom apps or business intelligence tools such as Excel. …


Image for post
Image for post

By Priyal Walpita

This article is going to examine a brief idea about microservices , how microservices are relevant to coupling and cohesion, exploring the meanings of coupling and cohesion and lastly the types of coupling.

Following are the main coupling patterns that will be described in this article.

  1. Implementation Coupling
  2. Temporal Coupling
  3. Domain Coupling

WHAT ARE MICROSERVICES ?

Microservices are individually deployable services based on a business environment. They interact with each other through networks, and as an architecture preference, they provide a range of options to solve the problems you can face. …


Image for post
Image for post

By Priyal Walpita

Reading this article will help you to understand the terms of Artificial Neural Networks (ANN), Drawbacks seen in ANN, Architecture view of RNN ( Recurrent Neural Networks ), Advantages of using RNN over ANN and how they work as well as how to construct a model of the series and solve various use cases. Intentionally, I kept this article based on theories and their interpretation, focusing primarily on the Recurrent Neural Networks (RNN).

This blog post consists of two sections and this is the second section. The first part walked you through with an introduction to RNN and theories behind it.


Image for post
Image for post

By Priyal Walpita

This blog post would discuss Object Detection using the ImageAI Library with minimal lines of code. You can set up your own deep learning network, with pre-trained Coco best model and identify objects.

Introduction

What Is Object Detection?

Object detection is something that is synonymous with Computer Vision which represents a system that can recognize the position in which location of the target object or entity within the image.

The performance of the object detection mechanism is an image with bounding boxes around the points of interest and an indicator of the class instance of a particular object.

How Object Detection Used With The ImageAI Library ?

What Is ImageAI Library ?

ImageAI is a python based library that empowers programmers, researchers and students to create Deep Learning and Computer Vision self-contained applications and systems using short and few lines of code. …

About

Priyal Walpita

CTO @ ZorroSign | Seasoned Software Architect | Expertise in AI/ML , Blockchain , Distributed Systems and IoT | Lecturer | Speaker | Blogger

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store