කෘතීම බුද්ධිය:Azure ML Studio හඳුන්වාදීම

AzureML යනු කුමක්ද? (What is AzureML?)

සිංහලෙන් AI ඉගැන්වීමේ දෙවැනි දිග හැරුම ලෙස මයික්‍රෝසොෆ්ට් වෙතින් ගෙන එන Azure Machine Learning Studio ගැන අද අපි කතා කරමු.

Azure ML studio යනු කුමක්ද?

Azure ML studio, මයික්‍රෝසොෆ්ට් ආතනය විසින් ලබා දෙන වෙබ් අඩවියක් (Cloud infrastructure) වන අතර මෙමඟින් අපට මෙම සේවාවට අමතරව තවත් බොහෝ සේවාවන් ලබා ගත හැකියි. මෙම Cloud Infrastructure එක පිළිබඳව පහත රූප සටහනෙන් ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගත හැකියි.

CTO @ ZorroSign | Seasoned Software Architect | Expertise in AI/ML , Blockchain , Distributed Systems and IoT | Lecturer | Speaker | Blogger

CTO @ ZorroSign | Seasoned Software Architect | Expertise in AI/ML , Blockchain , Distributed Systems and IoT | Lecturer | Speaker | Blogger